Scurtă prezentare a Fundaţiei “Ep. Ioan Duma”

Fundaţia “Episcop Ioan Duma” a fost înregistrată oficial în anul 2000, 18 aprilie, de un grup de personalităţi locale şi este o “organizaţie autonomă, neguvernamentală, consultativa, democratică, ecologistă, caritabilă, apolitică şi independentă”.

Numele fundaţiei a fost ales în onoarea celui care a fost unul din cei mai respectaţi fii ai satului, episcopul Ioan Duma care prin felul în care a suportat suferinţele produse de regimul torţionar comunist, apărând ideile fundamentale religioase ale cultului romano-catolic cu preţul libertăţii proprii, a ajuns pentru cei care l-au cunoscut un model de loialitate şi integritate.

Membrii fondatori ai fundaţiei “Episcop Ioan Duma”, implicaţi anterior fiecare în diferite proiecte caritabile au decis să îşi coordoneze eforturile pentru sprijinirea societăţii civile comunitare prin promovarea de programe de dezvoltare în domeniile învăţământ, cultură, sănătate, sport, educaţie civică, educaţie religioasă şi altele.

Finanţarea acestor proiecte se va realiza din resurse proprii şi, în perspectivă, prin atragerea de donaţii şi finanţări de la persoane şi organizaţii capabile şi interesate.

  • Monsenior Grigore Duma, preşedinte al C.A.;
  • Preasfinţitul Episcop Anton Coşa, vicepreşedinte al C.A.;
  • Sora Clara Cocianga, reprezentanta Congregaţiei Surorilor Franciscane Misionare de Assisi, membră a C.A.;
  • Domnul Adrian Solomon, Primarul Comunei Faraoani, membru al C.A.;
  • Domnul Mihai Solomon, asociat şi administrator al S.C.MIXT SOLAGRIP S.R.L. Faraoani, membru al C.A.;
  • Domnul Ioan Coşa, unic asociat şi administrator al S.C.COFARO S.R.L., judeţul Bacău, membru al C.A.

 

Statutul Fundaţiei “EPISCOP IOAN DUMA”

Cap.I. Denumirea, forma juridică, durata de funcţionare, scopul şi sediul
· Art.1. Fundaţia episcop Ioan Duma este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, consultativa, democratica, ecologista, caritabila, apolitica şi independentă care funcţionează ca fundaţie cu personalitate juridica românească de drept privat, în conformitate cu prevederile legii nr. 21/1924 şi pe baza prezentului statut.

· Art.2. Constituirea este efectuată de către următoarele persoane juridice şi fizice:
– Parohia Romano Catolică Sfântul Mihail Arhanghelul din satul Valea Mare, comuna Faraoani, jud. Bacău, reprezentată prin preotul paroh în exerciţiu, cu delegaţie;
– Primăria comunei Faraoanj, reprezentată prin primarul în exerciţiu, cu delegaţie;
– Societatea Comercială Solagrip SRL Faraoani, judeţul Bacău, reprezentată prin administrator, cu delegaţie;
– S.C. Cofaro SRL, jud. Bacău reprezentată prin administrator, cu delegaţie;

– Monsenior Duma Grigore, cetăţean roman, născut la data de 10.02.1939 în satul Valea Mare, comuna Faraoani, judeţul Bacău, domiciliat în municipiul Iaşi, str. Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 26, posesorul BI seria LX, nr. 024298, CNP 13902102277784, eliberat de Poliţia Bacău, la data de 30.09.1992;

– Monsenior Coşa Anton, cetăţean român, născut la data de 23.XI.1961 în satul Valea Mare, comuna Faraoani, judeţul Bacău, domiciliat în comuna Faraoani, judeţul Bacău, posesorul BI seria GD, nr. 0431495, CNP 1611123040044, eliberat de Poliţia Bacău la data de 30.09.1992;
– Asociaţia Congregaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi, reprezentată prin responsabila comunităţii din satul Valea Mare, comuna Faraoani;

Aceste persoane, juridice şi fizice sunt denumite fondatori, cu menţiunea că persoanele juridice sunt reprezentate prin persoanele fizice care le conduc, cu delegaţie scrisă.

· Art.3. Fundaţia episcop Ioan Duma se constituie în scopuri caritabile, sociale, ecologice şi educaţionale.

· Art.4. Toate actele, documentele şi alte înscrisuri emanând de la fundaţie, vor purta denumirea oficială Fundaţia episcop Ioan Duma, numărul autorizării şi sediul administrativ.

· Art.5. Fundaţia episcop Ioan Duma se constituie pe perioadă nedeterminată.

· Art.6. Sediul Fundaţiei. episcop Ioan Duma este în satul Valea Mare, comuna Faraoani, clădirea Casa Tineretului-proprietatea Parohiei Romano Catolice Sfântul Mihail Arhanghelul din satul Va1ea Mare, comuna Faraoani, judeţul Bacău. Sediul poate fi schimbat în altă localitate şi pot fi deschise filiale în ţară şi străinătate.

Cap.II Obiectul de activitate

· Art.7. Obiectul de activitate al Fundaţiei episcop Ioan Duma constă în următoarele:
– Sprijinirea societăţii civile comunitare prin promovarea de proiecte caritabile în domeniile învăţământ, cultură, sănătate, sport, educaţie civică, educaţie religioasă, etc. având în vedere realizarea unei baze materiale cu aparatură şi tehnică de calcul la care tineretul va avea acces gratuit, pentru perfectarea cunoştinţelor dobândite în procesul, de instrucţie.

– Sponsorizarea tinerelor talente şi a copiilor studioşi pentru a participa la întreceri, festivaluri şi concursuri prin acordarea de burse, premii şi alte stimulente.
– Sprijinirea iniţiativelor administraţiei, autorităţilor şi instituţiilor locale în realizarea proiectelor de dezvoltare comunitara având ca scop creşterea nivelului de civilizaţie şi a calităţii mediului.

– Sprijinirea proiectelor privind desfăşurarea unor festivităţi locale cum ar fi cinstirea eroilor din cele două războaie mondiale, cinstirea memoriei unor personalităţi locale ş.a.
– Sprijinirea materială a familiilor nevoiaşe şi a celor lovite de calamităţi naturale, a orfanilor şi bătrânilor.

– Organizarea de acţiuni caritabile în scopul consolidării gospodarilor din satul Valea Mare, ocrotirea persoanelor bolnave, handicapate sau aflate în nevoi materiale, a persoanelor din evidenţa cronică de boli psihice şi psihomotorii.

– Sponsorizarea proiectelor de dezvoltare comunitară cum ar fi apa curentă, electrificare, gaz metan, încălzire centrală, acţiuni de salubrizare, canalizare, şi alte lucrări ecologice pentru înlăturarea cauzelor de poluare, creşterea calităţii mediului, ş.a.
– Sponsorizarea întocmirii unei monografii a satului Valea Mare, comuna Faraoani, judeţul Bacău, editări foi volante, reviste, cărţi cu referire la biografia fiilor satului.

– Ajutorarea populaţiei locale prin asigurarea consultantelor gratuite de specialitate în diverse domenii.
– Organizarea de colecte în favoarea familiilor de tineri proaspăt căsătoriţi şi a familiilor nevoiaşe.
– Cinstirea memoriei episcopului romano-catolic Ioan Duma prin comemorări, seminarii, colocvii şi alte activităţi social-culturale.
– Alte acţiuni cu scop caritabil.

Cap. III. Patrimoniul

· Art.8. Patrimoniul iniţial al Fundaţiei se compune din 10.000.000 lei numerar, din care 7.000.000 lei depuşi în bancă, conform extras de cont şi 3.000.000. lei numerar pentru cheltuielile de constituire a Fundaţiei.
Patrimoniul se va mări prin donaţii şi contribuţii de orice fel din partea membrilor Fundaţiei, dar şi a altor persoane fizice şi juridice, organisme guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate.

Patrimoniul iniţial s-a format prin următoarea participaţie:
– monseniorul Duma Grigore – 2.000.000
– monseniorul Coşa Anton – 2.000.000
– S.C. Cofaro SRL – 1.500.000
– S.C. Solagrip SRL – 1.500.000
– Primăria comunei Faraoani – 1.000.000
– Asociaţia Congregaţia Surorilor Franciscane de Assisi – 1.000.000
– Parohia Romano Catolica Sfântul Mihail Arhanghelul – 1.000.000

Cap. IV. Atribuţiile Fundaţiei episcop Ioan Duma

· Art.9. Pentru realizarea scopului propus, Fundaţia episcop Ioan Duma va realiza un plan de management pe care îl va încredinţa spre execuţie organelor de conducere şi un portofoliu de informaţii din domeniul economic, juridic, tehnic, tehnic agricol, sanitar, sanitar veterinar, social, educativ informaţional, sportiv, cultural, religios, ecologic etc.

· Art.10. Fundaţia va realiza întâlniri directe şi periodice între membrii Fundaţiei şi alte persoane fizice şi juridice prin reprezentanţii lor, organisme guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate, personalităţi marcante din diverse domenii, senatori, deputaţi, reprezentanţi ai cultelor religioase, cat şi administratori ai societăţilor comerciale cu capital privat, în scopul atragerii de mijloace şi fonduri necesare realizării scopului social propus.

· Art.11. Prin facilitarea accesului tinerilor la diverse forme de educaţie, învăţământ, manifestări culturale şi alte procese de instrucţie, fundaţia va rezolva o parte din problemele sociale ale comunităţii locale.

· Art.12. Fundaţia va pregăti personal calificat în diverse domenii pentru a putea asigura consultanţă diversă comunităţii şi va acţiona pentru integrarea forţei de muncă în scopul combaterii sărăciei.

Cap. V. Organizarea Fundaţiei episcop Ioan Duma

Fundaţia episcop Ioan Duma este condusa de către consiliul de administraţie.

· Art.13. Consiliul de administraţie este ales pentru un an de zile. Consiliul de administraţie reprezintă fundaţia în toate actele vieţii sale juridice. După expirarea mandatului, consiliul de administraţie girează afacerile până la alegerea sau numirea noului consiliu de administraţie. Se întruneşte odată pe trimestru, sau ori de cate ori este nevoie prin convocare transmisă în scris ori fax confirmat, cu 3 zile libere mai înainte de convocare.

Convocarea consiliului de administraţie se face de către preşedinte sau la cererea a unei cincimi din numărul membrilor . Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea absolută din numărul celor prezenţi, în afară de cazul excluderii când hotărârile se iau cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi. Hotărârile sunt legale dacă la adunare este prezentă majoritatea absolută din numărul membrilor consiliului de administraţie. La a doua adunare convocată legal, hotărârile se iau cu majoritatea absoluta din numărul membrilor prezenţi. Consiliul de administraţie este format din 7 membri.

· Art.14. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
a) Întocmeşte planul de management şi planul de venituri şi cheltuieli, pe capitole ăi articole, distinct sumele pentru personal, material şi cheltuieli diverse.
Daca este cazul, în buget vor fi evidenţiate separat alocaţiile bugetare pe destinaţia pentru care s-au primit;
b) Hotărăşte primirea în fundaţie a noilor membri;
c) Hotărăşte excluderea membrilor fundaţiei din motive întemeiate cum ar fi:
– comportare neloială în cadrul Fundaţiei;
– aducerea de prejudicii de orice fel Fundaţiei;
– folosirea pe nedrept de bunurile ori sigiliile sau însemnele Fundaţiei;
– condamnarea pentru o faptă penală prin care s-au adus atingere intereselor Fundaţiei;

d) Execută planul de venituri şi cheltuieli;
e) Alege dintre membrii săi pe preşedinte, vicepreşedinte şi alte funcţii;
f) Hotărăşte constituirea întreprinderilor în vederea realizării scopului social;
g) Hotărăşte angajarea personalului de administraţie executivă, stabilind funcţiile, salariile şi nivelul stimulaţiilor;
h) Stabileşte nivelul;
i) Execută alte atribuţii izvorâte din lege. Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.

Atribuţiile preşedintelui:

· Art.15. Preşedintele are următoarele atribuţii:
a) Reprezintă fundaţia în activitatea curentă asigurând conducerea permanentă a acesteia;
b) Reprezintă fundaţia în relaţiile cu terţii;
c) Convoacă în mod statutar consiliul de administraţie, stabileşte răspunderile şi atribuţiile membrilor consiliului de administraţie;
d) Dispune întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi comunica un exemplar de pe acesta – împreună cu raportul – ministerului sub autoritatea căruia funcţionează fundaţia;
e) Angajează patrimonial fundaţia, semnătura sa fiind opozabilă membrilor fundaţiei şi terţilor;

f) Răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administraţie;
g) Poate delega o parte din atribuţiile sale altor membri ai consiliului de administraţie;
h) Este împuternicit ca personal sau prin delegare, să reprezinte interesele Fundaţiei în faţa organelor cu autoritate de stat judecătorească, alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale interne şi străine.

Atribuţiile vicepreşedintelui:

· Art.16. Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui şi îndeplineşte în lipsa acestuia toate atribuţiile ce cad în competenţa funcţiei de preşedinte. Consiliul de administraţie poate stabili alte atribuţii vicepreşedintelui.

Atribuţiile secretarului:

· Art.17. Secretarul evidenţiază actele ce rezultă din desfăşurarea activităţii fundaţiei, respectiv corespondenţă, fax-uri, note telefonice, telegrame, procese verbale, acte cu caracter oficial. Înregistrează, prezintă preşedintelui sau vicepreşedintelui, ori compartimentelor de administraţie aceste acte, se îngrijeşte de expedierea, îndosarierea şi arhivarea corespondenţei, după termene.
Aduce la cunoştinţa preşedintelui şi consiliului de administraţie evenimentele survenite pe parcursul desfăşurării activităţii Fundaţiei, tine evidenta propunerilor şi planurilor de management şi dezvoltare, raportând periodic asupra gradului de realizare a acestora.
Execută alte sarcini dispuse de preşedinte, vicepreşedinte sau consiliul de administraţie.

· Art.18. Atribuţiile cenzorului sunt cele care izvorăsc din lege.

Cap. VI. Dizolvarea

· Art.19. Fundaţia episcop Ioan Duma îşi încetează personalitatea în următoarele cazuri:
a) Când scopul social a fost îndeplinit;
b) Când scopul social nu mai poate fi îndeplinit;
c) Când a devenit insolvabilă.

· Art.20. Lichidarea se face de către consiliul de administraţie. Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate formalităţile legale cerute de lege pentru înscrierea şi publicarea lichidării Fundaţiei. Odată cu numirea lichidatorilor încetează mandatul consiliului de administraţie şi a administraţiei executive.

Cap. VIII. Alte prevederi
· Art.21. Gestionarea fondurilor Fundaţiei se face cu respectarea prevederilor legale privind asociaţiile şi fundaţiile neguvernamentale şi non profit.

· Art.22. Statutul poate fi modificat prin hotărârea consiliului de administraţie.

· Art.23. Fundaţia se poate grupa în uniuni, federaţii sau alte formaţiuni de persoane juridice non profit şi colaborează cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate.

Fundaţia episcop Ioan Duma se constituie pe durată nedeterminată, iar statutul acesteia intra în vigoare după autorizarea lui de către tribunal. Pentru îndeplinirea formalităţilor de autorizare au fost împuterniciţi:
– părintele paroh Ababei Viorel, cetăţean român, născut la data de 1 dec 1958, domiciliat în Bacău, str.Digu Bârnat, nr.4, judeţul Bacău, identificat cu BI, seria BG, nr.302771, eliberat de Politia municipiului Slănic Moldova, la data de 18.07.1992.

– doamna consilier juridic Galaţeanu Viorica, cetăţean român, născută la data de 15 mai 1951, domiciliată în Bacău, str. 9 mai, nr. 24, sc. C, ap. 42, posesoarea BI seria GT, nr. 837374, eliberat de Poliţia Bacău, la data de 28 august 1996.

Alături de statut, procesul verbal şi regulamentul de funcţionare (întocmite în 4 exemplare) reprezintă actele pe baza cărora s-a constituit Fundaţia Episcop Ioan Duma.

Acest statut întocmit în 4 (patru) exemplare este semnat de membrii fundaţiei după cum urmează:
– Parohia Romano Catolică Sfântul Mihail Arhanghelul din satul Valea Mare, comuna Faraoani, jud. Bacău;
– Primăria comunei Faraoanj, reprezentată prin primarul în exerciţiu, cu delegaţie;
– Societatea Comercială Solagrip SRL Faraoani, judeţul Bacău, reprezentată prin administrator, cu delegaţie;
– S.C. Cofaro SRL, jud. Bacău reprezentată prin administrator, cu delegaţie;

– Monsenior Duma Grigore, cetăţean roman, născut la data de 10.02.1939 în satul Valea Mare, comuna Faraoani, judeţul Bacău, domiciliat în municipiul Iaşi, str. Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 26, posesorul BI seria LX, nr. 024298, CNP 13902102277784, eliberat de Poliţia Bacău, la data de 30.09.1992;

– Monsenior Coşa Anton, cetăţean român, născut la data de 23.XI.1961 în satul Valea Mare, comuna Faraoani, judeţul Bacău, domiciliat în comuna Faraoani, judeţul Bacău, posesorul BI seria GD, nr. 0431495, CNP 1611123040044, eliberat de Poliţia Bacău la data de 30.09.1992;
– Asociaţia Congregaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi, reprezentată prin responsabila comunităţii din satul Valea Mare, comuna Faraoani;

Contul Fundaţiei “Ep. Ioan Duma”
Deschis la BRD GSG filiala Bacău
Cont în lei:
R094BRDE040SV03699320400Cont în valută:
R031BRDE040SV06792940400